KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG DỰ BÁO CHIA SẺ CỦA FINPROPHET.COM DỰA TRÊN CÁC MẠNG NÔNG THÔN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG DỰ BÁO CHIA SẺ CỦA FINPROPHET.COM DỰA TRÊN CÁC MẠNG NÔNG THÔN

Dưới đây là kết quả thử nghiệm một hệ thống dự đoán các công cụ tài chính dựa trên mạng nơ-ron. https://finprophet.com… Khi thử nghiệm, 10 cổ phiếu của thị trường Mỹ (NYSE, NASDAQ) được chọn ngẫu nhiên: AAPL, ABT, C, CAT, CL, DHR, GLW, KO, MMM, T.

Kết quả: FINPROPHET.COM trên mẫu được chỉ định trong vòng 2 tháng thử nghiệm từ 05.10.2020 đến 10.01.2021 đã xác định chính xác véc tơ chuyển động của đường trung bình (giá) trong 80% trường hợp.

AAPL (05.10.2020)

AAPL (10.01.2021)

ABT (05.10.2020)

ABT (10.01.2021)

C (05.10.2020)

C (10.01.2021)

CÁT (05.10.2020)

CAT (10.01.2021)

CL (05.10.2020)

CL (10.01.2021)

DHR (05.10.2020)

DHR (10.01.2021)

GLW (05.10.2020)

GLW (10.01.2021)

KO (05.10.2020)

KO (10.01.2021)

MMM (05.10.2020)

MMM (10.01.2021)

T (05.10.2020)

T (10.01.2021)

Bạn có thể nhận thêm dự đoán tại FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Đầu tư thành công và

chiến thắng trên thị trường tài chính!